TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2021

Đã tiếp nhận
1273 hồ sơ

Đang xử lý
3 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
100 (%)